สนใจแอดไลน์ @chokdeetabien  
โชคดีทะเบียน

สลับป้ายทะเบียน ทำป้ายทะเบียนใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร?

สลับป้ายทะเบียน ทำป้ายทะเบียนใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร?

หลายๆ คนอยากจะเปลี่ยน หรือทำป้ายทะเบียนใหม่ ให้กับรถยนต์ ดังนั้นการทำป้ายทะเบียนใหม่ และการสลับป้ายทะเบียนมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร โชคดีทะเบียนมีคำตอบ

ศาสตร์ของตัวเลขในชีวิตประจำวัน ที่ผู้คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าจะส่งผลต่อดวงชะตา ช่วยเสริมสิริมงคล บารมี แก่ผู้ครอบครอง ป้ายทะเบียนรถที่ใช้อยู่จึงเป็นเป้าหมาย ที่หลายๆ คนอยากจะเปลี่ยน หรือทำป้ายทะเบียนใหม่ ให้กับรถยนต์ ดังนั้นการทำป้ายทะเบียนใหม่ และการสลับป้ายทะเบียนมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร โชคดีทะเบียนมีคำตอบ

การขอ/จองป้ายทะเบียนใหม่ ต้องทำอย่างไร?

การขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้รถคันใดมาก่อน ทั้งสำหรับรถใหม่และรถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.     ต้องทำการจองหมายเลขทะเบียนใหม่ก่อน โดยสามารถเข้าไปจองเลขทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ หรือ ที่โชคดีทะเบียน www.chokdeetabien.com

2.     เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง

3.     ติดต่อสำนักงานขนส่ง สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 เขตจตุจักร เท่านั้น โดยสามารถติดต่อการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก

4.     ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 15 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน

5.     จดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อรับป้ายทะเบียนรถยนต์และสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

หลักฐานที่ใช้

1.     บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

2.     รายละเอียดรถ (ยี่ห้อรถ, รุ่นรถ)

3.     เลขเครื่องรถยนต์

4.     เลขตัวถังรถยนต์

5.     สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว)

6.     เอกสารการจองเลขทะเบียนรถจากเว็บไซต์ (หากมี)

7.      หากเป็นผู้ดำเนินการแทน จะต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ


การทำป้ายทะเบียนใหม่ กรณีหาย/ชำรุด

สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการคัดป้ายหรือการทำป้ายทะเบียนใหม่กรณีทำป้ายทะเบียนหล่นหาย สีซีด ลบเลือน หรือชำรุด สามารถยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทะเบียนทดแทนได้สำนักงานขนส่งโดยต้องอยู่ในเขตความรับผิดชอบของรถคันนั้น โดยที่ไม่ต้องแจ้งความในกรณีที่หล่นหาย

ขั้นตอนการทำป้ายทะเบียนใหม่ กรณีทะเบียนหาย ทะเบียนชำรุด ทะเบียนสีซีด มีขั้นตอนอย่างไร?

1.       เตรียมเอกสารในการยื่นคำขอ

2.     ติดต่อยื่นคำขอป้ายทะเบียนใหม่ ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

3.     ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบเสร็จรับเงิน (ระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการช่วยคราวได้)

4.     รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ

หลักฐานที่ใช้

1.       สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

2.     หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

การสลับป้ายทะเบียนรถ

วิธีการสลับหรือเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ คือ การที่ผู้ใช้งานต้องการสลับป้ายทะเบียนรถที่มีอยู่ เปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนรถเลขใหม่หรือเลขเดิมที่มีอยู่แล้ว (ในกรณีมีรถยนต์หลายคัน) แต่ในการสลับป้ายทะเบียนนั้นจะมีอยู่ในหลายกรณี เช่น การสลับป้ายทะเบียนกับคนในครอบครัว, การสลับป้ายทะเบียนเดิมกับป้ายทะเบียนใหม่ที่มาจากการซื้อทะเบียนหรือประมูลทะเบียน, การเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากการขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ยังไม่เคยออกให้กับรถคันใดมาก่อนมาใช้กับรถอีกหนึ่งคันที่มีการจดทะเบียนแล้ว เป็นต้น

ซึ่งการสลับป้ายทะเบียนระหว่างรถที่จดทะเบียนมาก่อนแล้ว มีเงื่อนไขสำคัญว่า รถยนต์ทั้งสองคันนั้นจะต้องจดทะเบียนในจังหวัดเดียวกัน โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนั้นจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือต่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็ได้


สำหรับรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียนระหว่างรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว การสลับป้ายทะเบียนที่ผ่านการจดทะเบียนมาแล้วนั้น รถทั้งสองคันจะต้องจดทะเบียนในจังหวัดเดียวกันและต้องใช้ป้ายทะเบียนเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วัน จะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียม

• สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

• บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

• แผ่นป้ายทะเบียนเดิม (กรณีสลับแผ่นป้ายทะเบียนคนละเขตพื้นที่)

• หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของรถไม่สะดวกดำเนินการ)

• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการสลับป้ายทะเบียน

ในการสลับป้ายทะเบียนนั้นรถที่ยื่นขอต้องไม่ค้างชำระภาษี หรือถูกอายัดการดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมาย กรณีสลับป้ายทะเบียนที่มีอยู่กับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว โดยรถทั้งสองคันจะต้องจดทะเบียนในจังหวัดเดียวกันและต้องใช้ป้ายทะเบียนเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถจากผู้ถือกรรมสิทธิ์จากรถทั้งสองคัน ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และในกรณีสลับเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากการขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ยังไม่เคยออกให้กับรถคันใดมาก่อนมาใช้กับรถอีกหนึ่งคันที่มีการจดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่ง

การแจ้งย้ายรถ

เมื่อเจ้าของรถยนต์ต้องการย้ายกลับบ้านภูมิลำเนา จำเป็นต้องทำการย้ายรถ

การย้ายรถ หมายถึง การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่รถมีทะเบียนอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับภูมิลำเนา หรือ สถานที่ใช้งานรถของเจ้าของรถที่เปลี่ยนไปจากจังหวัดที่จดทะเบียนไว้ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งโดยที่อยู่แห่งใหม่ อาจเป็นไปตามทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หรือ เป็นไปตามทะเบียนบ้านของผู้อื่นที่เจ้าของรถจะขออนุญาตใช้

 

การแจ้งย้ายรถให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาปลายทาง

เจ้าของรถ สามารถใช้บริการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้ โดยรถนั้นต้องไม่มี ภาษีค้างชำระ และ ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1.     หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2.     สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.       ยื่นคำร้องขอย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน

2.     ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน และสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

3.     เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง ให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า ให้นำรถไปตรวจสอบพร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด

โชคดีทะเบียน คือผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในเรื่องการจัดหาเลขทะเบียนรถตามวันเกิด ทะเบียนมงคล ทะเบียนเลขศาสตร์ จองทะเบียนรถมงคล ทำป้ายทะเบียนใหม่ สลับป้ายทะเบียน ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ อย่างครบวงจร One Stop Services โชคดีทะเบียนดูแลทุกขั้นตอน ประหยัดเวลา ปลอดภัย ไม่ยุ่งยาก รับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ ดูแลท่านถึงหน้าบ้านด้วยความเป็นมืออาชีพทำให้ท่านหายห่วง และจะได้เลขมงคลสำหรับเลขทะเบียนรถอย่างแน่นอน อีกทั้งเป็นผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบรถมือ 2 จากประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปี 

  • 2 ปี ที่แล้ว